Rekrutacja 2022/2023

Informacja z 25 lipca 2022 r.

Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II ogłasza dodatkową rekrutację do klas pierwszych w r.sz. 2022/2023.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu mailowo (szkola@szkolajp2.pl) lub telefonicznie (734 401 255).

 

Rekrutacja do klas I

Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

w roku szkolnym 2022/2023      

Rekrutacja zostanie przeprowadzona stacjonarnie.

                                                                                                                                   

W roku szkolnym 2022/2023 będą utworzone 2 dwudziestoosobowe klasy z możliwością rozszerzania różnych przedmiotów wybranych przez ucznia.

Informacje o Szkole:

 • Autorskie programy: program języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu CAE (język angielski – 4 godz., historia, kultura i literatura angielska – 1 godz.), program humanistyczny (w ramach programu historia sztuki i filozofia) i matematyczny (8 godz.).
 • Języki obowiązkowe w grupach poziomowanych: j. angielski – 4 godz. (gr. rozszerzona – 5 godz.), j. francuski – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.), j. niemiecki – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.) .
 • Uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym.
 • Rozszerzenia w małych grupach od pierwszej klasy.
 • Wymiany zagraniczne i zagraniczne wyjazdy naukowe.
 • Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego) – koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe, turystyczne; filozofia, plastyka, chór, j. hiszpański, j. łaciński.
 • 3 pracownie komputerowe, pracownia mobilna.
 • Własna hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, boiska sportowe, stołówka, gabinet lekarski i sklepik szkolny.
 • Duże doświadczenie w nauczaniu on-line.
 • Stypendia socjalne i naukowe .

Zasady rekrutacji
Nabór do Liceum przeprowadzony jest w wyniku egzaminu wstępnego. W roku szkolnym 2022/2023 przewidujemy 40 miejsc (w tym 4 miejsca preferencyjne dla osób przyjętych z powodu wydarzeń losowych). O przyjęciu na miejsca preferencyjne decyduje Dyrektor Szkoły wspólnie z Przedstawicielem Zarządu Przymierze Rodzin.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy najlepiej zdadzą egzamin,  ustanowiono pięć stypendiów w wysokości 1100 zł miesięcznie. Listę stypendystów ustala się na podstawie wyników egzaminu.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy dobrze zdadzą egzamin, a z przyczyn finansowych nie mogliby być przyjęci do szkoły, przewidzianych jest dodatkowo 5 stypendiów po 550 zł miesięcznie.

 

Termin spotkań informacyjnych dla kandydatów w roku szkolnym 2022/2023

 • Spotkania informacyjne: 23 II 2022 (środa) godz. 18.00 - online;  26 II 2022 (sobota) godz. 10.00 - online

16 III 2022 (środa) godz. 18.00 - stacjonarnie, 19 III 2022 (sobota) godz. 10.00 - stacjonarnie.

Egzamin w wersji stacjonarnej

 • Termin egzaminu: sobota 2 IV 2022 r. godz. 9.00  
 • Miejsce egzaminu: budynek Szkoły

Przebieg egzaminu
Egzamin składa się z 2 części: egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 2 kwietnia 2022 (sobota) o godz. 9.00 i będzie się składał z 3 części.

 • egzamin pisemny z matematyki (1,5 godz.) – godz. 9.00
 • egzamin pisemny z języka polskiego (1,5 godz.) – godz. 11.00
 • test z języka angielskiego (45 minut) – godz. 13.00

Wyniki pisemnej części egzaminu zostaną ogłoszone 7 IV 2022 r. o godzinie 16.00. Do drugiej części egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej na uprzednio zadany temat) zostają dopuszczone osoby z najlepszymi wynikami z egzaminów pisemnych. Ta część egzaminu odbędzie się wg harmonogramu, który zostanie podany po ogłoszeniu wyników części pisemnej.

Należy wziąć:

 • ważną legitymację szkolną
 • przybory do pisania
 • przybory geometryczne


Nie wolno używać kalkulatorów i słowników.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się według oddzielnego harmonogramu od 8 do 12 IV 2022. Dokładna godzina i miejsce rozmowy zostaną podane wraz z listą osób dopuszczonych do rozmowy.


Do liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy osiągną wymaganą liczbę punktów, będącą sumą uzyskanych punktów z egzaminów pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapisy na egzamin w sekretariacie lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego do 1 IV 2022 włącznie (Sekretariat czynny codziennie w godz. 8.00 – 15.30).

Egzamin oraz rozmowa kwalifikacyjna nie są kodowane.

Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów.

Certyfikat FCE z języka angielskiego zwalnia z testu z tego języka z maksymalną liczbą punktów.
Finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Zakres egzaminu
Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzianem sprawności językowej i wrażliwości humanistycznej. Złożą się na niego ćwiczenia językowe, interpretacja tekstu literackiego oraz zadanie polegające na tworzeniu pracy własnej.

Egzamin z matematyki będzie sprawdzianem wiadomości z zakresu szkoły podstawowej  oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Egzamin z języka angielskiego ma sprawdzić znajomość języka na poziomie B1/B2 i będzie się składać z następujących zadań: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny (zawierający uzupełnianie luk, test wyboru, parafrazy zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie głównie umiejętność wypowiedzi, formułowania własnych opinii, itp.

Punktacja
Na egzaminie można otrzymać maksymalnie 60 punktów (za egzamin z języka polskiego i matematyki po 20 pkt., za test z języka i za rozmowę kwalifikacyjną po 10 pkt.)

Lista kandydatów zostanie ogłoszona 13 IV 2022 r.

Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, są umieszczani na liście rezerwowej. Przy ustalaniu kolejności na liście rezerwowej brana będzie pod uwagę liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz to, czy kandydat:

 • ma rekomendację P.R.,
 • posiada w szkole rodzeństwo
 • jest dzieckiem pracownika Szkoły


Ogłoszenie wyników

Publicznie ogłasza się:

 • listę osób dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej),
 • listę osób przyjętych do szkoły (w porządku alfabetycznym)
 • listę rezerwową (w kolejności uwzględniającej czynniki preferencyjne).

Osobom przyjętym do Szkoły lub umieszczonym na liście rezerwowej nie podaje się wyników egzaminów. Nie udostępnia się prac do wglądu.

Opłata egzaminacyjna: 150 zł za cały egzamin.
Po przyjęciu kandydata do Liceum do końca maja br. należy wpłacić na konto szkoły wpisowe. Skreślenie z listy przyjętych nastąpi automatycznie, jeśli kandydat nie wpłacił wpisowego w podanym terminie. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zasady uzyskania rekomendacji do Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Uczniowie klas VIII szkół Przymierza Rodzin muszą spełnić następujące warunki, aby otrzymać rekomendację do Liceum PR:

 1. na koniec klasy VII otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnęli średnią ocen 5,0, a na koniec trzeciego półsemestru klasy VIII bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen 4,75;

lub

 1. otrzymali dyplom laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego.

Uczniowie, którzy otrzymali rekomendację, są zwolnieni z egzaminów pisemnych, muszą jednak przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.